هندپیس و آنگل چیست؟

آنگل از قسمت های مختلف زیر تشکیل شده است [...]